TỔNG HỢP TỔN THẤT ĐƠN VỊ

Tháng  Năm  
Tổng hợp tổn thất phiên ghi điện hàng tháng
Tổng hợp tổn thất ngày 1 hàng tháng